SMART ENERGY INVESTMENT

Pouzdan partner lokalnim samoupravama u podizanju nivoa kvaliteta usluge javnog osvetljenja

Ukupna ušteda u kWh :

Manja emisija COza

 

NAŠI PROJEKTI U BROJEVIMA

ostvarena ušteda u kWh na svim projektima :

Ukupno implementiranih svetiljki: 81.600

%

ušteda u odnosu na trenutnu potrošnju

Smart Energy Investment Kft (SEI) je osnovan za realizaciju i implementaciju ESCo projekata po modelu Energy Performance Contract (EPC) i projekata sa “Smart” elementima u javnom osvetljenju. Pružajući ovakvu vrstu energetske usluge, SEI se afirmisao kao kvalitetan partner lokalnim samoupravama u prevazilaženju izazova koji nastaju u obavljanju komunalne delatnosti – javnog osvetljenja.

Projekat podrazumeva rekonstrukciju, odnosno zamenu starog i neefikasnog osvetljenja savremenim svetiljkama sa LED tehnologijom, sistema za uključivanje i isključivanje sistema javnog osvetljenja, pametnih sistema za upravljanje, garantovanje za kvalitet i rezultate primene mera uštede i dugogodišnje održavanje sistema javnog osvetljenja.

Projekat se realizuje iz tri faze:

  1. Prva faza – faza pripreme obuhvata projektovanje, pribavljanje neophodne dokumentacije, pripremu za implementaciju.
  2. Druga faza – faza implementacije obuhvata nabavku opreme, rekonstrukciju, montažu, puštanje u rad.
  3. Treća faza – faza garantovanja obuhvata period nakon puštanja sistema javnog osvetljenja u rad u kome se garantuje kvalitet i vrši održavanje sistema.

“Ponosni smo što smo postali član Instituta evropskih regiona (IRE)”